زیر انداز یکبار مصرف ساده 5 لایه با پودر جاذب در سایزهای مختلف
  زیر انداز یکبار مصرف بالدار 5 لایه با پودر جاذب در سایزهای مختلف
  ماسک کشدار 2 لایه
  ماسک کشدار 3 لایه
  ماسک بندار2 لایه
  ماسک بندار 3 لایه