گان و حوله جراح (اسپانباند)استریل ATG1011
  گان و حوله جراح (واترپروف)استریل ATG1021
  گان و حوله جراح (اسپانلس) استریل ATG1031
  انواع شان ساده  استریل ATS20
  انواع شان چسبدار استریل ATS202
  کیسه میز میو استریل ATS3011