ست بیمار آقایان (گان ،  شلوار ، کلاه) گان جراح اسپانباند غیر استریل
  ست بیمار بانوان(گان ،  شلوار ، روسری) گان جراح واترپروف غیر استریل
  گان تک بیمار گان جراح اسپانس غیر استریل
  شلوار تک بیمار ملحفه یکبار مصرف ساده
  کلاه بیمار ملحفه یکبار مصرف کشدار
  کلاه جراح پیش بند نایلونی
گان شیر دهی