کد محصول نام محصول
  پک های جراحی جنرال    
    ATG201 General surgery  drape sets
    ATG202 Abdominal surgery drape sets
    ATG203 laparotomy surgery  drape sets
    ATG204 laparoscopy surgery  drape sets
    ATG205 Minor surgery  drape sets
   پک های جراحی ارتوپدی    
    ATO301 Orthopaedic surgery  drape sets
    ATO302 Arthroscopy surgery  drape set
    ATO303 Hand surgery  drape sets
    ATO304 Extremity surgery  drape sets
 پک های جراحی ارولوژی    
    ATU401 Cystoscopy surgery  drape sets
    ATU402 TUR  surgery  drape sets
 پک های جراحی قلب    
    ATC501 Angiography  surgery  drape sets
    ATS502 BY PASS surgery  drape sets
    ATS503 Cardiovascular  surgery  drape sets
 پک های جراحی چشمی    
    ATO601 OPhtholomology surgery  drape sets
    ATO602 Eye Drapes with pouch   surgery  drape sets
    ATO603 Eye Drapes Double pouch surgery  drape sets
  پک های جراحی گوش و حلق و بینی    
    ATE701 E.N.T surgery  drape sets
    ATE702 Thyroid surgery  drape sets